Program rada UHD 2012.

 

UHD, njezina upravljačka tijela i svi članovi razvijat će na demokratskim načelima, transparentno i uz načelo inkluzivnosti, međusobni dijalog u cilju razvoja struke, profesionalnosti u radu i kritičnog mišljenja.

Promovirajući pozitivna rješenja uspostavit će se i stalna komunikacija s vodstvom Ministarstva u kojoj će se predstavnici UHD-a zalagati za bolju organizaciju posla u cjelokupnoj službi vanjskih poslova, za dosljednu primjenu normativnih akata i za pravedna radno-statusna rješenja sukladna i normativnim aktima i rezultatima rada svakog pojedinog diplomata.

UHD će se aktivno uključiti u traženje najboljih rješenja vezanih uz (re)organizaciju Ministarstva, izradu normativnih akata i rješavanje radno-statusnih pitanja diplomata.

U tom cilju nastojat će se uspostaviti obveza uključivanja UHD-a u povjerenstva za izradu normativnih akata i druga povjerenstva koja će se baviti radno-statusnim i drugim važnim pitanjima za diplomate.

Članovi UHD-a će i sami pripremiti nacrte normativnih akata za koje ocijene da ih treba promijeniti ili dopuniti te ih ponuditi vodstvu Ministarstva. Prvi takav nacrt bit će Zakon o službi u vanjskim poslovima.

UHD, njezina upravljačka tijela i svaki pojedini član uvijek će djelovati na način da se zaštiti i poveća ugled diplomatske profesije te promiču visoki kriteriji rada u službi vanjskih poslova.

UHD će pokrenuti ili sudjelovati u inicijativama za pripremu strateških prijedloga za vođenje vanjske politike u novim okolnostima – punopravnog članstva RH u EU, definiranje novih vanjskopolitičkih prioriteta, kao i za bolji odgovor na različite globalne izazove u međunarodnim odnosima. Otvaranje rasprave na tu temu odvijat će se kroz stručne i javne tribine te kroz druge aktivnosti članova i tijela UHD-a.

Uspostaviti kontakte i suradnju s različitim ustanovama i zakladama koje se bave vanjskom politikom kao i sa sličnim udruženjima u inozemstvu.

UHD će prigodu obilježavanja 20. obljetnice međunarodnog priznanja RH iskoristiti za vlastitu promociju u javnosti i tribinu o ulozi i postignućima diplomacije u uspostavi nove države te u njezinu etabliranju u međunarodnim okvirima.

UHD će aktivno djelovati na imidžu diplomata u javnosti. Program rada UHD-a prema javnosti sastavni je dio ovog programa rada.

Program rada UHD prema javnosti

I. Ciljevi

Cilj aktivnosti UHD-a u javnosti treba biti promjena slike o hrvatskim diplomatima u javnosti i izgradnja imidža diplomata kao visokostručnih profesionalaca, dobrih poznavalaca vanjske politike, međunarodnih odnosa, diplomatskih vještina, kao analitičara trendova i kretanja te tumača kriznih situacija u svijetu.

Cilj je također o temama iz vanjske politike u javnosti govoriti na stručan i profesionalan način, tumačiti uzroke i posljedice globalnih zbivanja povezano s odgovornošću za vlastite odluke u međunarodnim organizacijama i forumima. Razvijati svijest o potrebi proaktivnog djelovanja kako u bližem susjedstvu, Europi i Europskoj uniji tako i u svijetu. Hrvatska kao mala zemlja svoj utjecaj u svijetu i u međunarodnim odnosima može ostvariti jedino djelovanjem utemeljenom na znanju, profesionalnosti i načelnosti.

II. Opći program

Sve to navodi da UHD svoje djelovanje u javnosti treba promatrati kao jedno od prioritetnih područja. To će se postići kroz sljedeće točke programa:

1. prezentacijom u medijima UHD-a i njezina programa rada – pripremiti odnosno iskoristiti 20. obljetnicu međunarodnog priznanja za veliku prezentaciju UHD-a u javnosti; u suradnji s DA organizirati javnu tribinu o međunarodnom priznanju Republike Hrvatske i ulozi diplomacije u tome te o postignućima na području vanjske politike kroz proteklo vrijeme; tom prigodom za medije pripremiti materijal o UHD (ciljevi, program itd.) kako bi se osiguralo redovito medijsko praćenje aktivnosti UHD-a; ponuditi intervju s predsjednicom UHD-a ali i ekspertizu članova UHD-a po pojedinim temama iz međunarodnih odnosa i vanjske politike; s tim ciljem će se napraviti i poseban medijski plan za 2012. godinu;

formirati poseban odbor za pripremu tribine u povodu međunarodnog priznanja

 imenovati radnu skupinu koja će pripremiti i voditi medijski plan za 2012.

2. razvijanjem programa sudjelovanja članova UHD-a u javnim raspravama o određenim situacijama u međunarodnim odnosima – nastupima u medijima, sudjelovanjem na različitim stručnim skupovima, razviti suradnju s akademskim i znanstvenim institucijama, povezati se sa stranim zakladama koje mogu suorganizirati neke aktivnosti;

3. organiziranjem javnih tribina UHD-a na konkretne vanjskopolitičke teme na koje će se pozivati i predstavnici medija kako bi se oni i javnost mogli senzibilizirati na stručno tumačenje i analiziranje važnih svjetskih događaja;

 istražiti materijalne i prostorne mogućosti za odvijanje tribina

 imenovati radnu skupinu za pripremu programa za 2012. godinu

4. pokretanjem internetske stranice UHD-a na kojoj će se objavljivati dokumenti i aktivnosti UHD-a, mišljenja i prijedlozi članova UHD-a, ali i stručni radovi i drugi prilozi članova UHD-a upravo u cilju izgradnje drugačije slike o hrvatskim diplomatima i njihovom profesionalnom djelovanju;

 ispitati tehničke i materijalne uvjete za uspostavu stranice

 imenovati tim za izradu i dizajn stranice

 imenovati urednišvo koje će biti zadužno za pripremu sadržaja stranice

5. poticanjem članova UHD-a da objavljuju stručne radove u stručnim i drugim specijaliziranim publikacijama s ciljem pokretanja stručnog časopisa UHD-a

 program javnih tribina potrebno je razraditi prema temama

6. pripremom vlastitoga izdavačkog programa UHD-a (istražiti financijske mogućnosti za izdavanje stručnih djela članova UHD-a samostalno ili u suorganizaciji s drugim izdavačima odnosno donatorima);

7. javnim reagiranjem na određene situacije priopćenjima UHD-a ili, prema dogovoru na IO UHD, pismima odnosno člancima članova UHD-a;

8. uključivanjem u različte humanitarne projekte vezane uz međunarodne odnose i rješavanje kriznih situacija u svijetu.